Adatkezelési tájékoztató

A Filmsor.net, mint weblap jelen Adatvédelmi szabályzattal tájékoztatja a Felhasználókat arról, hogy milyen feltételek mellett végzi a Weblap és a Weblapon elérhető Szolgáltatások során a Felhasználók személyes adatainak kezelését.

A digitális adatvédelmi nyilvántartásokra vonatkozó új európai GDPR-rendelet következtében ugyanis módosult az adatkezelési kötelezettségünk. A Weblap böngészésének az a feltétele, hogy a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a jelen Adatvédelmi szabályzatban foglalt feltételeket a Felhasználó, vagyis az Olvasó elfogadja.

Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a felhasználók önkéntes, határozott, félreérthetetlen és kifejezett hozzájárulása.

A Filmsor.net (továbbiakban, mint Adatkezelő) nem közöl hírleveleket olvasói felé, hírlevélre való feliratkozási lehetőség sincs. Ennél fogva az Adatkezelő mindössze a hozzászólásokban kezeli az oldal felhasználóinak nevét és email címét.

Az Adatkezelő központi email címére (info kukac filmsor pont net) eljuttatott levélben kérheti hozzászólása, illetve ezzel együtt neve és email címe törlését.

Kezelt adatok köre az Adatkezelő részéről: név és e-mail cím.

Tájékoztatásunk a következő jogszabályokon alapul:

• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;

• az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet);

• a gazdasági reklámtevékenységről szóló 2008. évi XLVIII. törvény;

• az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogsérelem esetén, vagy ha fennáll a jogsérelem közvetlen veszélye, az érintett vagy bármely harmadik személy bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH).

*Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR – General Data Protection Regulation)


Az internetes sütikezelésről szóló tájékoztatónkat itt találja.

Itt találja impresszumunkat.